สำหรับผู้ประกอบกิจการธุรกิจ เมื่อทำกิจการมาถึงจุดใดจุดหนึ่งแล้วต้องการเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจเพื่อทำกำไรมากยิ่งขึ้นนั้นนอกจากการไปกู้เงินในธนาคารต่างๆแล้ว การเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการที่จะเพิ่มทุนในกิจการดังกล่าว

วิธีการเสนอขายหุ้น แบบต่างๆ

การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนสามารถเลือกวิธีการระดมทุนได้ 3 ช่องทางหลักหรือ 3 รูปแบบด้วยกันดังนี้

  • Right Offering : RO เป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือครองหุ้น
  • Public Offering : PO เป็นการจัดสรรให้กับประชาชนเป็นวงกว้างหรือเป็นการทั่วไป โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทุนและมูลค่าการระดมทุน
  • Private Placement : PP เป็นการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด ลักษณะการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดคือ จำกัดจำนวนไม่เกิน 50 ราย หรือ มูลค่าเสนอขาย ไม่เกิน 20 ล้านบาท ภายในรอบ 12 เดือนหรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

วิธีการเอาหุ้นเข้าสู่ ipo

การทำ ipo ไม่ใช่เรื่องที่ใครก็จะทำกันได้ง่ายๆกว่าจะนำหุ้นออกเสนอขายได้นั้นต้องผ่านกระบวนการมากมายโดยบริษัทมหาชน ที่จะนำ เข้าตลาดต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยประเมินคุณสมบัติ ให้คำแนะนำและช่วยเตรียมความพร้อมในทุกเรื่องเช่นการทำบัญชีการปรับโครงสร้างธุรกิจการดูแลควบคุมภายใน เฮ้ยมีคุณสมบัติเพียงพอ เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ ดูแลและนำเสนอต่อ ก.ล.ต. เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมาก บริษัทที่จะเข้า ipo จะต้องเลือกบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีคุณภาพ และพร้อมให้คำแนะนำอย่างดี และจะต้องแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ตัวแทนเสนอขายทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป

หลักทรัพย์ที่สามารถทำ ipo ได้

  • หุ้น SET หรือ mai
  • REIT กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  • Infrastructure Fund กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
  • หน่วยลงทุน DR

Similar Posts