เกิดความชัดเจนในการให้คะแนน ของหุ้นแต่ละตัวของทางเว็บไซต์หุ้นไทย today ทางเว็บไซต์ได้แบ่งหุ้นออกเป็น 3 ระยะทั้งหมดด้วยกัน ซึ่งมีสถานะดังนี้

  1. หุ้นที่มีราคา อัตราคุ้มทุน โดยคำนวณจากสูตร MOS แล้วมีค่ามากกว่า 50 % และมีคะแนน ของการดำเนินงานมากกว่า 10 หุ้นเหล่านี้จัดอยู่ในหุ้น สถานะ “ลดราคาน่าซื้อ”
  2. หุ้นที่มีอัตราความคุ้มทุนโดยคำนวณจากสูตร MOS แล้วมีค่ามากกว่า 50% แต่ยังมีคะแนนการดำเนินงานในภาพรวมน้อยกว่า 10 คะแนน แบบนี้จะจัดอยู่ในสถานะ “เฝ้าดู ติดตาม
  3. หุ้นที่มีอัตราความคุ้มทุน น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์โดยคำนวณจากสูตร MOS แต่มีคะแนนการเงินงานที่มากกว่า 10 คะแนนในภาพรวม หุ้นเหล่านี้จะอยู่ในสถานะ “เฝ้าดู ติดตาม
  4. หุ้นที่มีอัตราความคุ้มทุนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยคำนวณจากสูตร MOS และมีคะแนนการ ดำเนินงาน ในภาพหลุดน้อยกว่า 10 คะแนน หุ้นเหล่านี้จะอยู่ใน กลุ่มของสถานะ “ราคาเกินมูลค่า”

Similar Posts