อัปเดตค่าธรรมเนียมการโอน-จำนองบ้านปี 2565 [พร้อมวิธีคำนวณ]

อัปเดตค่าธรรมเนียมการโอน-จำนองบ้านปี 2565 [พร้อมวิธีคำนวณ]

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบี…