Margin of Safety แอดมินท่านว่า MOS ยิ่งมีค่าสูง ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในหุ้นตัวนี้ก็จะสูงตามไปด้วย MOS คือ ความแตกต่างระหว่างราคาหุ้นปัจจุบันกับราคาหุ้นที่คาดหวังหรือราคาหุ้นที่แท้จริงของบริษัทนั้นของ หุ้นตัวนั้น

Similar Posts